dimecres, 31 de maig del 2023

Burnt Norton

Barcelona. Fotografia: Empar Sáez


BURNT NORTON

                                             IV

Temps i campana han enterrat el jorn,
el núvol negre s'emporta el sol.
¿Es girarà el gira-sol cap a nosaltres? ¿Baixarà
i s'inclinarà la clemàtide cap a nosaltres? ¿Circell i branquilló
s'arraparan i es fixaran?
¿Els glaçats
dits del teix es cargolaran
doblegant-se damunt nostre? Després que l'ala de l'alció
ha replicat llum a llum i està silent, la llum és encara
al punt immòbil del món que gira.


T. S. Eliot, Quatre quartets, dins: Poesia completa
Traducció de Josep M. Jaumà
Edicions de 1984, 2021


***


BURNT NORTON

                                              IV

Time and the bell have buried the day,
The black cloud carries the sun away.
Will the sunflower turn to us, will the clematis
Stray down, bend to us; tendril and spray
Clutch and cling?
Chill
Fingers of yew be curled
Down on us? After the kingfisher's wing
Has answered light to light, and is silent, the light is still
At the still point of the turning world.


T. S. Eliot,
Four Quartetsdiumenge, 28 de maig del 2023

Els homes balmats

Gant. Fotografia: Empar Sáez

 ELS HOMES BALMATS 

Un penic per al Vell Guy

                                  I

Som els homes balmats
som els homes farcits
recolzats l'un en l'altre
closca plena de palla. Ai las!
Les nostres veus seques quan
xiuxiuegem plegats
són sense sentit, tranquil·les,
com el vent a l'herba seca
o peus de rates sobre vidres trencats
al nostre celler exhaust

figura sense forma, ombra sense color,
força paralitzada, gest sense moviment:

els qui han passat,
amb ulls fits, a l'altre Regne de la mort,
ens recorden —si ho fan— no pas com a ànimes
perdudes, violentes, sinó sols
com els homes balmats
els homes farcits.


                                 II

Ulls que no goso trobar en somnis
en el regne del somni de la mort
aquests no apareixen:
allí els somnis són
llum de sol sobre una columna trencada
allí hi ha un arbre balancejant-se
i les veus són
en el cant del vent
més distants i més solemnes
que un estel que s'esvaeix.

Que no m'apropi més 
al regne del somni de la mort
que porti també 
disfresses tan intencionades
com pelatge de rata, pell de corb, pals creuats
en un camp
comportant-me com ho fa el vent
no més a prop…

No aquesta trobada final
en el regne del crepuscle
amb ulls que no goso trobar en somnis.


                                    III

Aquesta és la terra morta
aquesta és terra de cactus
aquí les imatges de pedra
són alçades, aquí reben
la súplica de la mà d'un mort
sota el guspireig d'un estel que s'esvaeix.

És així
en l'altre regne de la mort
despertar sol
en l'hora en què
tremolem de tendresa
llavis que voldríem besar
formulen pregàries a una pedra trencada.


                                   IV

Els ulls no són aquí
aquí no hi ha ulls
en aquesta vall d'estels que moren
en aquesta vall balmada
aquesta maixella trencada dels nostres regnes perduts

en aquest últim lloc de trobada
anem junts a les palpentes
i evitem de parlar
reunits en aquesta platja del túmid riu

sense vista, a menys que
els ulls reapareguin
com l'estrella perpètua
rosa multifoliada
del regne crepuscular de la nit

l'única esperança
dels homes buits.

                          
                                 V

Ballem entorn de la figa de moro
figa de moro figa de moro
ballem entorn de la figa de moro
a les cinc en punt del matí.

Entre la idea
i la realitat
entre el moviment
i l'acció
cau l'Ombra
                                      Perquè Teu és el Regne

entre la concepció
i la creació
entre l'emoció
i la resposta
cau l'Ombra
                                      La vida és molt llarga

entre el desig
i l'espasme
entre la potència
i l'existència
entre l'essència
i la concreció
cau l'Ombra
                                    Perquè Teu és el Regne

perquè teu és
la Vida és
perquè Teu és el

És així com acaba el món
és així com acaba el món
és així com acaba el món
no amb una explosió sinó amb un gemec.


T. S. Eliot, L'home balmat, dins: Poesia completa
Traducció de Josep M. Jaumà
Edicions de 1984, 2021

***


THE HOLLOW MEN

A penny for the Old Guy


I

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
Remember us—if at all—not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.


II

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

Let me be no nearer
In death's dream kingdom
Let me also wear
Such deliberate disguises
Rat's coat, crowskin, crossed staves
In a field
Behaving as the wind behaves
No nearer—

Not that final meeting
In the twilight kingdom
With eyes I dare not meet in dreams.


III

This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man's hand
Under the twinkle of a fading star.

Is it like this
In death's other kingdom
Waking alone
At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.


IV

The eyes are not here
There are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdoms

In this last of meeting places
We grope together
And avoid speech
Gathered on this beach of the tumid river

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom

The hope only
Of empty men.


V

Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning.


Between the idea
And the reality
Between the motion
And the act
Falls the Shadow
                                    For Thine is the Kingdom

Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
                                    Life is very long

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
                                     For Thine is the Kingdom

For Thine is
Life is
For Thine is the

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.T. S. Eliot, The hollow men (1925)

dimarts, 23 de maig del 2023

Vanitas

Luz-Saint-Sauveur. Fotografia: Empar Sáez


VANITAS I


—Mira: la pluma dice ser soplo
y niega el peso.
¿En qué hondonada, sobre qué tierra,
la carne la desmiente?VANITAS II


—Palpita aún. Nótala en tus manos.
Contigo celebraré el ácido aroma de la carne.
Que otras manos sueñen
la levedad.


Esther Zarraluki, Dónde
DVD Ediciones, 2006diumenge, 21 de maig del 2023

Nosaltres els dinosaures

Barcelona. Fotografia: Empar Sáez


NOSALTRES ELS DINOSAURES


nascuts així
enmig d'això
mentre els rostres de guix somriuen
mentre la senyora Mort riu
mentre els ascensors s'espatllen
mentre els escenaris polítics es dissolen
mentre el dependent del supermercat té un títol universitari
mentre els peixos oliosos escupen les seves preses olioses
mentre el sol s'emmascara

hem
nascut així
enmig d'això
enmig d'aquestes guerres esbojarradament pensades
enmig d'un escenari de fàbriques buides amb finestres trencades
enmig de bars on la gent ja no es parla
enmig de baralles a cops de puny que acaben a trets i punyaledes

nascuts enmig d'això
en hospitals tan cars que surt més a compte morir
amb advocats que cobren tant que és més barat declarar-se culpable
en un país on les presons són plenes i els manicomis estan tancats
en un lloc on les masses converteixen els ximples en herois rics

nascuts enmig d'això
caminem i vivim enmig d'això
morim a causa d'això
emmudim a causa d'això
castrats
depravats
desheretats
a causa d'això
enganyats per això
utilitzats per això
menyspreats per això
embogits i malalts per això
ens tornem violents
ens tornem inhumans
per això

el cor s'ennegreix
els dits busquen el coll
la pistola
el ganivet
la bomba
els dits busquen un déu insensible

els dits busquen l'ampolla
la píndola
la pols blanca

hem nascut enmig d'aquesta afligida fatalitat
hem nascut sota un govern que fa 60 anys que està endeutat
que aviat serà incapaç de pagar fins i tot els interessos del deute
i els bancs cremaran
els diners seran inútils
hi haurà assassinats impunes als carrers
hi haurà armes i multituds revoltades
la terra no servirà per a res
cada vegada hi haurà menys menjar
l'energia nuclear serà controlada per una majoria
les explosions sacsejaran la terra sense parar
robots humans radioactius s'encalçaran els uns als altres
els rics i els escollits vigilaran des de plataformes espacials
l'Infern de Dant semblarà un joc de criatures

el sol no es veurà i sempre serà de nit
els arbres es moriran
morirà la vegetació sencera
homes radioactius es menjaran la carn d'homes radioactius
el mar estarà contaminat
els llacs i els rius desapareixeran
la pluja serà el nou or

un vent tenebrós durà la pudor de cossos podrits d'homes i animals

els darrers supervivents sucumbiran a noves malalties espantoses
i les plataformes espacials seran destruïdes a causa de l'abrasió
de la manca de subministraments
del natural efecte de la decadència general

i regnarà el silenci més bonic que s'hagi sentit mai

nascut d'això.

i el sol es mantindrà amagat

esperant el capítol següent. 


Charles Bukowski, Bukowski essencial
Versions de Marcel Riera
LaBreu Edicions, 2023


***


DINOSAURIA, WE


born like this
into this
as the chalk faces smile
as Mrs. Death laughs
as the elevators break
as political landscapes dissolve
as the supermarket bag boy holds a college degree
as the oily fish spit out their oily prey
as the sun is masked


we are
born like this
into this
into these carefully mad wars
into the sight of broken factory windows of emptiness
into bars where people no longer speak to each other
into fist fights that end as shootings and knifings

born into this
into hospitals which are so expensive that it's cheaper to die
into lawyers who charge so much it's cheaper to plead guilty
into a country where the jails are full and the madhouses closed
into a place where the masses elevate fools into rich heroes

born into this
walking and living through this
dying because of this
muted because of this
castrated
debauched
disinherited
because of this
fooled by this
used by this
pissed on by this
made crazy and sick by this
made violent
made inhuman
by this

the heart is blackened
the fingers reach for the throat
the gun
the knife
the bomb
the fingers reach toward an unresponsive god

the fingers reach for the bottle
the pill
the powder

we are born into this sorrowful deadliness
we are born into a government 60 years in debt
that soon will be unable to even pay the interest on that debt
and the banks will burn
money will be useless
there will be open and unpunished murder in the streets
it will be guns and roving mobs
land will be useless
food will become a diminishing return
nuclear power will be taken over by the many
explosions will continually shake the earth
radiated robot men will stalk each other
the rich and the chosen will watch from space platforms
Dante's Inferno will be made to look like a children's playground

the sun will not be seen and it will always be night
trees will die
all vegetation will die
radiated men will eat the flesh of radiated men
the sea will be poisoned
the lakes and rivers will vanish
rain will be the new gold

the rotting bodies of men and animals will stink in the dark wind
the last few survivors will be overtaken by new and hideous
diseases
and the space platforms will be destroyed by attrition
the petering out of supplies
the natural effect of general decay

and there will be the most beautiful silence never heard

born out of that.

the sun still hidden there

awaiting the next chapter.


Charles Bukowski

dissabte, 20 de maig del 2023

Camins

Banhèras de Bigòrra (Bagnères-de-Bigorre). Fotografia: Empar Sáez


CAMINS


volen ser caminats
ves «un mot més enllà»

de dret de biaix
amunt avall

troba el teu pas
al bosc d'estrelles

et vesteix llum
d'ombra

Ves
cap a la pedrera
dels mots


Rose Ausländer, No resideixo, visc
Traducció de Feliu Formosa
Cafè Central & Eumo Editorial, 2023


***


WEGE


wollen gegangen werden
geh »ein Wort weiter«

gradaus schräg
hinauf hinab

finde deinen Schritt
im Sternenwald

Licht kleidet dich
in Schatten

Geh
in den Steinbruch
der Wörter


Rose Ausländer